• Klauzula informacyjna

   • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

     

    Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 informuje, że:

    Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie reprezentowany przez Dyrektora szkoły z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba,
    2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Marta Kopyto, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 42, e-mail: ido@tarnobrzeski.pl, tel. 15 822 39 22 wew. 351 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie.
    3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, a także w przypadku dobrowolnego podania danych wykraczających poza zakres art. 221 KP na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
    4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zadań statutowych szkoły: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz  upowszechniania osiągnięć uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich oraz akcjach społecznych a także publikowanie ich  na stronie internetowej szkoły na cały czas nauki w szkole.
    5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: osoby uprawnione, pracownicy szkoły, organ prowadzący, organ nadzorujący szkołę, kuratorzy sądowi, sądy.
    6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
    7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa oświatowego oraz przepisach związanych z archiwizacją.
    8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia ( tzw. prawo do bycia zapomnianym) ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
    9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
    11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do podania danych. W przypadku niepodania danych osobowych będzie niemożliwe realizowanie zadań szkoły wobec Państwa dziecka.
    12. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz nie będą profilowane.
  • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO SZKOŁY

    

   Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 informuje, że:

   Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie reprezentowany przez Dyrektora szkoły z siedzibą w Nowej Dębie, ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba,
   2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Marta Kopyto, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 42, e-mail: ido@tarnobrzeski.pl, tel. 15 822 39 22 wew. 351 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie.
   3. Dane osobowe zawarte we wniosku o przyjęcie do Szkoły, w zakresie wynikającym z art. 150 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz., 1082 ze zm.), będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
   4. Pani/Pana dane osobowe:
   1. w zakresie dokumentacji rekrutacyjnej: będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym będzie dana osoba korzystać z kształcenia,
   2. w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania: 5 lat – dzienniki lekcyjne (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia nauki na danym poziomie), 50 lat – księgi arkuszy ocen (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia lub przerwania nauki w szkole).
   3. przez okres roku od zakończenia rekrutacji, jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty do placówki.
   1. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia ( tzw. prawo do bycia zapomnianym) ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
   2. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
   3. Pani/Pan mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
   4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, tj. udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły oraz pobierania nauki. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie nauki w tutejszej szkole.
   5. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz nie będą profilowane.